Bestemmingsplan en vergunningen

Bestemmingsplan en vergunningen

Een bestemmingsplan bepaalt wat er in een gemeente met de ruimte mag gebeuren. Zo wordt in dit plan voor elke bestemming aangegeven of en hoe er gebouwd mag worden. Voor het bouwen, verbouwen, slopen én gebruiken van woningen en andere gebouwen gelden bouwregels. Meestal is voor bouwen een omgevingsvergunning (vroeger de bouwvergunning) nodig. Lees hier meer over het bestemmingsplan en vergunningen.

Bestemmingsplan
Een bestemmingsplan is een voor overheid en burger juridisch bindend beleidsdocument. Er is bij wet geregeld dat iedere vierkante meter in Nederland een bestemming toebedeeld moet krijgen. De bestemmingsplannen in Nederland zien er allemaal hetzelfde uit, zodat verwarring wordt vermeden. Een bestemmingsplan is een plan waarin de gemeente voor bepaalde gronden en bouwwerken de bestemming vastlegt. Een bestemmingsplan geeft aan waar er gebouwd mag worden en op welke wijze gronden en gebouwen gebruikt mogen worden binnen de gemeentegrenzen. Zo valt er in het bestemmingsplan te lezen waar woningen, winkels, bedrijven, wegen, recreatiegebieden e.d. zijn toegestaan. Ook staat erin of een woning mag worden uitgebreid en of er op een erf een berging mag worden gebouwd. Zo ja, dan staat er ook in tot welke grootte en hoogte. Bestemmingsplannen moeten om de tien jaar worden geactualiseerd.

Totstandkoming bestemmingsplan
Bij de totstandkoming van het bestemmingsplan zijn er 3 fases van toepassing:

Het ontwerp van een nieuw bestemmingsplan:
Hierin staan de ideeën van het bestuur over de ruimtelijke ordening (gemeentegrenzen) van het gebied. In het ontwerp bestemmingsplan staat de bestemming van het gebied en de mogelijkheden en gebruik op gebied van de ruimtelijke ordening. Bij akkoord van het college wordt het ontwerp bestemmingsplan aangekondigd en is deze in te zien op de website van de desbetreffende gemeente of op het gemeentehuis. Dit kan gedurende zes weken.

Vaststellen van het bestemmingsplan:
Na de eerder genoemde zes weken wordt er door de gemeenteraad een akkoord gegeven op het bestemmingsplan. Ook deze vaststelling wordt op de website van de desbetreffende gemeente aangegeven.

Bestemmingsplan wordt onherroepelijk:
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan vastgesteld, op verschillende momenten kan het plan dan onherroepelijk worden. Een vastgesteld bestemmingsplan wordt onherroepelijk als niemand in beroep is gegaan bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dan worden de regels in het bestemmingsplan geldig en treedt het bestemmingsplan in werking. Dat betekent dat er niets meer aan gedaan kan worden om het bestemmingsplan te veranderen.

Wat vindt u in het bestemmingsplan?
Het bestemmingsplan bestaat uit 3 onderdelen:

 • de plankaart (de verbeelding);
 • de regels;
 • de toelichting.

De plankaart en de regels zijn de juridisch bindende elementen van het bestemmingsplan. Hier moet u zich dus aan houden. In de toelichting wordt aandacht besteed aan de bestaande situatie en de uitgangspunten. Verder worden in de toelichting de planopzet, de verbeelding en de regels toegelicht. De plankaart is gekleurd. Hierdoor kunt u makkelijk zien wat de bestemming is van de verschillende gronden. In de regels leest u wat er binnen een bepaalde bestemming wel en niet mag. Denk hierbij vooral aan bouw- en gebruiksregels.

Vergunningen
Wanneer u gaat bouwen of verbouwen heeft u in veel gevallen een bouwvergunning nodig. Deze vergunning toont aan dat u toestemming van de gemeente heeft om uw bouwplan uit te voeren. In sommige gevallen heeft u deze toestemming niet nodig en kunt u vergunningsvrij bouwen. In andere gevallen heeft u naast een bouwvergunning veelal ook een sloopvergunning, kapvergunning en/of milieuvergunning nodig. Tegenwoordig zijn al deze vergunningen samengevoegd tot één vergunning: de omgevingsvergunning. Deze omgevingsvergunning voor bouwen vervangt de oude bouwvergunning.

Wanneer heeft u een omgevingsvergunning nodig?
U heeft mogelijk een omgevingsvergunning nodig (of moet een melding doen) als u van plan bent om één of meerdere van de onderstaande activiteiten in, op of rondom uw woning te verrichten:

 • bouwen;
 • werk of werkzaamheden uitvoeren;
 • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening;
 • bouwwerk brandveilig gebruiken;
 • inrichting of mijnbouwwerk oprichten of veranderen (oprichting, revisie, verandering, milieuneutraal wijzigen);
 • handelingen met gevolgen voor beschermde monumenten;
 • slopen of asbest verwijderen;
 • weg aanleggen of veranderen;
 • uitrit aanleggen of veranderen;
 • kappen;
 • reclame plaatsen;
 • nazorg gesloten stortplaats;
 • grondwaterbeschermingsgebied;
 • handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden;
 • handelingen met gevolgen voor beschermde plant- en diersoorten;

Hoe kunt u een omgevingsvergunning aanvragen?
Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning of het doen van een melding klikt u op deze link naar het Omgevingsloket Online van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.
U vult uw aanvraag of melding online in (in 1 keer of in fasen). Nadat u uw aanvraag of melding heeft ingevuld, kunt u deze direct online versturen.

Bij het Omgevingsloket dient u in te loggen met uw DigiD-code. Als u inlogt controleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu uw gegevens om zeker te zijn dat u bent wie u zegt dat u bent. Alle informatie die u daarna invult, wordt vertrouwelijk behandeld. Mocht u nog niet in het bezit zijn van een DigiD-code, dan kunt u deze hier aanvragen.

Wat kost een omgevingsvergunning?
De kosten voor een omgevingsvergunning hangen van verschillende factoren af en kunnen sterk variëren. In de legesverordening, doorgaans op de website van uw gemeente te vinden, zijn de kosten terug te vinden die verbonden zijn aan een aanvraag van een omgevingsvergunning.

Uniek in Nederland!
Het is Kadasterdata gelukt om de bestemmingsplannen en vergunningen te koppelen in een uniek product. Door te zoeken op het gewenste adres, is het mogelijk om van dat adres het bestemmingsplan (indien digitaal aanwezig) en de aangevraagde, verleende en afgewezen vergunningen in de regio binnen een schaal van 1000 meter om het adres in te zien. Voor meer informatie kunt u hier terecht. Tevens zal Kadasterdata u gratis (!) op de hoogte houden van eventuele wijzigingen in het bestemmingsplan en/of aanvragen van de vergunningen. Dit kan Kadasterdata doen, omdat zij iedere week van alle gemeenten de eventuele wijzingen doorkrijgt. Door deze te koppelen aan de gedane aanvragen, wordt er automatisch een e-mail verzonden en het destijds opgeven adres. Zo bent u altijd op de hoogte van de laatste wijzigingen.

Eén gedachte over “Bestemmingsplan en vergunningen

Reageren is niet mogelijk.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven