Woning met erfpacht

Woning met erfpacht

Als u een nieuwe woning heeft aangekocht, staat deze woning vaak op eigen grond. Het is echter niet automatisch het geval dat u na aankoop van de woning ook eigenaar bent van de grond waar de woning op staat.
In sommige gevallen heeft de grond, met daarop o.a. de woning, een andere eigenaar. U krijgt dan als aankopende partij alleen het gebruiksrecht, dit noemen ze ook wel het erfpachtrecht.

Wat is erfpacht precies?

In het geval van erfpacht verleent de eigenaar van een stuk grond (perceel) iemand anders het recht om deze grond in gebruik te nemen.
Dit recht geeft aan de rechthebbende, in dit geval de erfpachter, een positie die nagenoeg gelijk is aan die van de eigenaar van het stuk grond.
Hoewel er dus wel een verschil is, wordt de erfpachter in de praktijk gezien als feitelijk en/of economisch eigenaar. Het recht van erfpacht geeft ook dusdanig verregaande rechten dat er van het oorspronkelijk, ofwel ‘bloot’ eigendom, weinig meer overblijft.

De erfpachter is dus zelf ook verantwoordelijk voor afdracht van zakelijke lasten, zoals onroerendezaakbelasting (OZB) en waterschapsbelasting.

Voor het gebruiksrecht van een stuk grond, betaalt de erfpachter jaarlijks een vergoeding. Erfpacht is te vergelijken met huur en de vergoeding noemen we een canon.
De hoogte van die canon wordt door meerdere factoren bepaald. Deze factoren betreffen o.a. de waarde van de grond en de rente die gerekend wordt door de verpachter.

Bij verkoop van een woning moet duidelijk vermeld worden dat het om erfpacht gaat. Uiteraard staat dit ook in de akte die de notaris opgemaakt heeft toen de verkoper de woonruimte kreeg (de ‘akte van levering’). Ook komt dit natuurlijk in het koopcontract te staan.

Erfpacht met opstalrecht.

In sommige gevallen is aan het erfpachtrecht een opstalrecht gekoppeld. In deze bent u als koper eigenaar van de woning en is de erfverpachter eigenaar van de grond.
Bij het einde van de erfpacht eindigt ook het daaraan gekoppelde opstalrecht. Hierdoor wordt de erfverpachter ook eigenaar van de woning. De erfverpachter moet u dan in beginsel de waarde van de woning vergoeden.

Hoe werkt erfpacht?

Als er sprake is van erfpacht gelden er een aantal regels, deze regels zijn door de erfverpachter opgesteld. Het betreffen erfpachtvoorwaarden die vastgelegd zijn in de akte van uitgifte in erfpacht.
In de akte van uitgifte in erfpacht wordt verwezen naar die algemene erfpachtvoorwaarden. In de erfpachtvoorwaarden staat bijvoorbeeld:

– Erfpacht is geregeld in het Burgerlijk Wetboek (Boek 5, Titel 7)
– Een erfpachter krijgt het recht voor een bepaalde periode tegen vergoeding
– Gebruikelijke perioden zijn voor bepaalde tijd (bijvoorbeeld 50 jaar) of eeuwigdurende erfpacht.
– De vergoeding voor het ter beschikking stellen van de grond heet de canon.
– De canon wordt in de regel maandelijks/jaarlijks betaald of afgekocht en is fiscaal aftrekbaar.
– Erfpacht kent veel contractvrijheid
– Wanneer erfpacht beëindigd wordt, krijgt een erfpachter van zijn investering de opstalwaarde vergoed.
– In het erfpachtcontract kan ook geregeld zijn dat na afloop van de erfpachtperiode de volle eigendom overgedragen wordt aan de (voormalig) erfpachter.

Weten of er erfpacht rust op een perceel? Vraag het uittreksel eigendomsakte aan.

Reageren is niet mogelijk.
Terug Naar Boven